روشنایی انسان محور

بر خلاف قدمت استفاده از انرژی الکتریکی در روشنایی که به بـیش از یـک قـرن می‌رسد، تحقیقـات در خصـوص بررسی اثرات نور بر انسان محدود به سال‌های اخیـر بـوده اسـت. انسـان همـواره هـم بـر محیـط پیرامـون خـود تاثیـر می‌گـذارد و هـم از شـرایط و متغیرهـای محیطـی گوناگـون اطـراف خـود تاثیــر می‌پذیــرد. ساعت زیستی موجودات از جمله انسان وابستگی عجیبی به سطح روشنایی دارد به‌طوری‌که هرگونه اختلال در دریافت روشنایی مطلوب، می‌تواند سبب بروز پیامدهای مختلف برای انسان شود.

آهنگ طبیعی بدن انسان شامل بیداری، خستگی و خواب است که بر روی مشخصه‌هـای مختلـف بدن اثر می‌گذارد. مرکز کنترل این آهنگ، مغز انسان است کـه از میـزان نـور محـیط تـاثیر زیادی می‌پذیرد. این آهنگ را « ریتم سیرکادین یا ساعت بیولوژیکی» می‌نامند، تنظـیم روزانـه ایـن سـیکل براساس نور بوده و خارج شدن از این سیکل ممکن است موجب افسردگی، اختلالات بدنی و حتی مشکلات روانی گردد. روشنایی انسان محور یکی از مباحث جدید و گسترده در حوزه روشنایی است که در این مقاله توضیحاتی در این مورد ارایه می‌دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد، بخش‌های موردنیاز با * مشخص شده‌اند.