امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايرانهمایش ها و کنفرانس ها http://amvaj-e-bartar.ir همایش ها و کنفرانس ها TMsystem.ir هشتمین کنفرانس «شبکه‌های هوشمند انرژی» http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7557/هشتمین کنفرانس «شبکه‌های هوشمند انرژی».html امواج برتر - نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران هشتمین کنفرانس «شبکه‌های هوشمند انرژی» May 24, 2018