نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايرانهمایش ها و کنفرانس ها http://amvaj-e-bartar.ir همایش ها و کنفرانس ها TMsystem.ir در اسفندماه؛ چالش‌های آینده وب و موبایل ایران بررسی می‌شود http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7117/در اسفندماه؛ چالش‌های آینده وب و موبایل ایران بررسی می‌شود.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران در اسفندماه؛ چالش‌های آینده وب و موبایل ایران بررسی می‌شود January 27, 2018 دومين همايش بين‌المللي مهندسي برق،‌ علوم كامپيوتر و فناوري اطلاعات http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7101/دومين همايش بين‌المللي مهندسي برق،‌ علوم كامپيوتر و فناوري اطلاعات.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران دومين همايش بين‌المللي مهندسي برق،‌ علوم كامپيوتر و فناوري اطلاعات January 23, 2018 کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران برگزار می‌شود http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/7070/کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران برگزار می‌شود.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی ایران برگزار می‌شود January 20, 2018 کنگره جهانی فناوری‌های هوشمند برگزار می‌شود http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/6895/کنگره جهانی فناوری‌های هوشمند برگزار می‌شود.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران کنگره جهانی فناوری‌های هوشمند برگزار می‌شود December 19, 2017 چهارمين كنفرانس ملي مهندسي برق ايران http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/6263/چهارمين كنفرانس ملي مهندسي برق ايران.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران چهارمين كنفرانس ملي مهندسي برق ايران August 20, 2017 دوازدهمين همايش بين‌المللي انرژي http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/6261/دوازدهمين همايش بين‌المللي انرژي.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران دوازدهمين همايش بين‌المللي انرژي August 20, 2017