نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايرانگفت و گو http://amvaj-e-bartar.ir گفت و گو TMsystem.ir پروفسور محمد حکاک http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/339/پروفسور محمد حکاک.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران پروفسور محمد حکاک July 14, 2011 پروفسور کارو لوکس http://amvaj-e-bartar.ir/news/detail/val/338/پروفسور کارو لوکس.html نخستين ماهنامه تخصصي مهندسي برق ايران پروفسور کارو لوکس July 9, 2010